นโยบายทางธุรกิจ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า

กรุณาอ่านนโยบายและเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์นี้อย่างละเอียด หากลูกค้าได้ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ ไลน์ หรือเฟสบุ๊กของบริษัทฯ บริษัทฯ จะถือว่าลูกค้าได้ยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดของบริษัทฯแล้ว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อไรก็ได้ เมื่อลูกค้าใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป บริษัทฯจะถือว่าลูกค้าได้ให้ความยินยอมในการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือเงื่อนไขใดๆที่เกิดขึ้น

นโยบายการจัดส่งสินค้า

 • บริษัทฯ จัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบว่าลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อ และแจ้งชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทฯได้ในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ (ซึ่งไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดบริษัทฯ และวันอาทิตย์) เวลา 08.00-12.00 น. และ 13.00-18.30 น. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการให้บริการลูกค้านอกเวลาทำการ
 • บริษัทฯ จัดส่งสินค้าภายใน 10 วันทำการของบริษัทฯ ซึ่งไม่นับรวมวันหยุดนักขตฤกษ์ วันหยุดบริษัทฯ (ซี่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางหน้าเว็บไซต์ และบนหน้าเฟซบุ๊ก) และวันอาทิตย์
 • สำหรับรายการสั่งซื้อต่อไปนี้ บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป ซึ่งจะนับวันทำการถัดไปเป็นวันแรกในการจัดส่งภายใน 10 วัน
  o รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินหลัง 15.00 น.
  o รายการสั่งซื้อที่เก็บเงินปลายทาง
 • บริษัทฯ เก็บค่าขนส่งตามระยะทางหรือเหมา หรือจัดส่งฟรี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสินค้า และเคมเปญการขายในแต่ละสินค้า หรือแต่ละช่วงเวลา ลูกค้าสามารถตรวจสอบการคิดค่าขนส่ง และราคาค่าขนส่งได้ก่อนสั่งซื้อสินค้า บนหน้าเว็บไซต์ เฟซบุ๊ค หรือไลน์ของบริษัทฯ
 • เมื่อสินค้าพร้อมสำหรับจัดส่ง บริษัทฯจะโทรศัพท์ หรือแจ้งลูกค้าผ่านไลน์ หรือเฟสบุ๊ค เพื่อแจ้งการจัดส่ง หรือสอบถามความสะดวกในการรับของ
 • หากลูกค้าไม่สะดวกที่จะรับของในวันและเวลานั้นๆ กรุณาแจ้งมาที่บริษัทฯ ทันที
 • ในกรณีต่อไปนี้ที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ ลูกค้าต้องชำระค่าดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับบริษัทฯเป็นจำนวนเงิน 100 บาท
  o ข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด เช่น ที่อยู่ไม่ถูกต้อง
  o บริษัทฯ จัดส่งสินค้าไปถึงที่อยู่ลูกค้าแล้ว ตามวันและเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ แต่ไม่พบผู้รับสินค้าและไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้

ช่องทางการจัดส่งสินค้า

 • ช่องทางที่ 1 : จัดส่งสินค้าภายใน 10 วันทำการ โดยพนักงานจัดส่งของบริษัทฯ
 • ช่องทางที่ 2 : จัดส่งสินค้าภายใน 10 วันทำการ โดยผู้แทนขนส่ง เช่น ไปรษณีย์ไทย Kerry Logistic เป็นต้น
 • ช่องทางที่ 3 : ลูกค้าสามารถรับสินค้าด้วยตนเองที่บริษัทฯ
  *ลูกค้าสามารถดูข้อมูลที่อยู่และแผนที่บริษัทฯ ได้ในหน้า “ติดต่อเรา”

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่ง

 • ในกรณีที่เกิดปัญหาในการจัดส่งอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทฯ และลูกค้าได้แจ้งบริษัทฯมาภายในเวลาที่กำหนดในเงื่อนไข บริษัทฯยินดีรับผิดชอบการจัดส่งใหม่ให้ลูกค้า
 • ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ หรือจัดส่งสินค้าล่าช้า อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ อาทิเช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภาวะปั่นป่วนจากการก่อการร้ายหรือการชุมนุม การนัดหยุดงาน อุบัติเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยปกติธรรมดา ฯลฯ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ขาดในการเลื่อนเวลาจัดส่งสินค้าหรือยกเลิกการจัดส่งสินค้าและการดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น โดยอาจไม่สามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบได้ล่วงหน้า และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาและผลกระทบจากการจัดส่งที่มีสาเหตุจากเหตุสุดวิสัยนี้ข้างต้นนี้ ขออภัยและความเข้าใจจากลูกค้าทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

 • หากลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ กรุณาติดต่อมาที่บริษัททันที ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-6832311-3, 063-3733155 โดยลูกค้าต้องแจ้งมาก่อนที่บริษัทฯ จะดำเนินการส่งสินค้า

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

 • ลูกค้าสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกจัดส่งออกไปเท่านั้น
 • ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ กรณีที่ลูกค้าชำระเงินไปแล้ว บริษัทฯจะดำเนินการโอนเงินคืนให้ลูกค้าโดยเร็วที่สุด
 • ในการคืนเงินค่าสินค้า บริษัทฯจะทำการโอนเงินคืนเข้าบัญชีของชื่อผู้สั่งสินค้าเท่านั้น

การคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน

บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าจะพึงพอใจในการบริการและในตัวสินค้าที่สั่งซื้อไป บริษัทฯมีการตรวจสอบสินค้าตามมาตรฐานก่อนจัดส่งไปให้ลูกค้าทุกครั้ง ทว่าหากมีกรณีที่ลูกค้าพบว่าการจัดส่งหรือสินค้ามีปัญหาและปัญหานั้นๆเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทฯ ทางบริษัทฯยินดีรับผิดชอบคืนเงินและรับคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ลูกค้า
เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าที่สั่งแล้ว กรุณาตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของสินค้าโดยทันที ว่าสินค้าครบและถูกต้องตามที่สั่ง หรือมีปัญหาอะไรหรือไม่ หากพบข้อผิดพลาดประการใด กรุณาแจ้งกับพนักงานจัดส่งของบริษัทที่ไปส่งสินค้าให้ทันที หรือติดต่อมาที่บริษัทฯโดยเร็วที่สุด โดยโทรมาที่ 02-6832311-3, 063-3733155 เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ดำเนินการตรวจสอบ และเปลี่ยนหรือคืนสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
*บริษัทรับผิดชอบคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/คืนเงินให้กับลูกค้า ในเฉพาะกรณีที่ลูกค้าแจ้งมาทางบริษัทภายใน 3 วันทำการของบริษัทเท่านั้น โดยนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นวันแรก
**หากลูกค้าได้รับสินค้าไปแล้วเกิน3วันโดยไม่มีการแจ้งกับบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน

เงื่อนไขการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน

 • ในกรณีที่มีการเปลี่ยนสินค้า บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในผลิตภัณฑ์เดิมเท่านั้น
 • หลังลูกค้าได้แจ้งบริษัทฯ ถึงความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า บริษัทฯเตรียมการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าใหม่ และจะแจ้งวันที่จัดส่ง หรือหมายเลขลงทะเบียนการส่งของให้ลูกค้าทราบโดยเร็วที่สุด
 • กรณีมีการโอนเงินค่าสินค้า บริษัทฯจะคืนสินค้าโดยโอนเงินเข้าบัญชีชื่อผู้สั่งซื้อสินค้าเท่านั้น
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น หากสินค้าและการจัดส่งไม่มีปัญหาใด ๆ อันเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทฯ

กรณีลูกค้าพบว่าตัวสินค้ามีปัญหา

 • เมื่อลูกค้าพบว่าสินค้ามีปัญหา กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยเร็วที่สุด โดยโทรมาที่ 02-6832311-3, 063-3733155 ภายใน 3 วันทำการของบริษัทฯ โดยนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นวันแรก
 • กรุณาส่งสินค้าคืนให้กับพนักงานจัดส่งของบริษัทฯโดยทันที
  o หากพนักงานจัดส่งของบริษัทฯได้กลับไปแล้ว ขอความกรุณาลูกค้าเก็บสินค้านั้นไว้ ทางบริษัทฯ จะรีบไปรับสินค้านั้นคืนโดยเร็วที่สุด
  o หากลูกค้าไม่สะดวกที่จะเก็บสินค้านั้นไว้ ขอความกรุณาถ่ายรูปสินค้านั้นไว้ และส่งกลับให้บริษัททางไลน์ เพ่อบริษัทฯจะได้ตรวจสอบได้ว่าปัญหาเกิดขึ้นจากอะไร
 • หากพบว่าปัญหาเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของบริษัทฯ บริษัทฯจะดำเนินเรื่องเปลี่ยนสินค้าให้โดยเร็วที่สุด

กรณีลูกค้าพบว่าสินค้าไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ

 • บริษัทฯ ขออภัยเป็นอย่างยิ่งหากลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ
 • ขอความกรุณาลูกค้าติดต่อบริษัทฯโดยเร็วที่สุด โดยโทรมาที่ 02-6832311-3, 063-3733155 ภายใน 3 วันทำการของบริษัทฯโดยนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นวันแรก
 • หากพบว่าปัญหาเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของบริษัทฯ บริษัทฯจะดำเนินเรื่องเปลี่ยนสินค้าให้โดยเร็วที่สุด

กรณีลูกค้าไม่ได้รับสินค้าตามวันและเวลาที่ตกลงกัน หรือสินค้าจัดส่งล่าช้า

 • บริษัทฯ ขออภัยเป็นอย่างยิ่งหากลูกค้าไม่ได้รับสินค้าตามวันและเวลาที่ตกลงกันไว้ หรือสินค้าจัดส่งล่าช้า ขอความกรุณาลูกค้าติดต่อบริษัทฯโดยเร็วที่สุด โดยโทรมาที่ 02-6832311-3, 063-3733155 ภายใน 3 วันทำงานของบริษัทฯโดยนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นวันแรก
 • บริษัทฯจะติดตามการจัดส่งกับพนักงานจัดส่งของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการส่งสินค้าให้ลูกค้าโดยเร็วที่สุด